Szkolenia EFS

ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

realizował od 1 lutego 2013 do 28 lutego 2014 roku projekt pod tytułem:

plakat

 

 

 

 

 

 

 

„Elamed - miejsce pracy, miejsce rozwoju”

Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt był skierowany do pracowników firmy Elamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma swoją przewagę buduje przede wszystkim poszukując innowacyjnych produktów i usług. Ich wdrożenie uzależnione jest od wiedzy, innowacyjności zatrudnionych osób,a więc od stałego podnoszenia ich kompetencji.

Celem projektu było budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku poprzez wzmocnienie umiejętności zawodowych pracowników.

Analiza zależności pomiędzy pozycją konkurencyjną, a poziomem kompetencji pracowników wskazuje, że wysokie i aktualizowane do potrzeb kwalifikacje sprzyjają konkurencyjności, w tym wysokiej adaptacyjności przedsiębiorstw w warunkach zmiennego i niesprzyjającego otoczenia. Realizacja projektu pozwoliła na wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
co w konsekwencji ma wpływ na ich efektywność, innowacyjność, kreatywność, a to na rozwój firmy.

Działania powyższe wpisują się w cele Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2010-2020,
a przede wszystkim:

  • Zwiększenie dostępności MŚP do użytecznych informacji
  • Dostosowanie oferty szkoleniowo-doradczej w zakresie innowacji do potrzeb MŚP
  • Wspieranie efektywnego wykorzystania przez MŚP potencjału rynkowego na jednolitym rynku europejskim

Projekt był realizowany od 1 lutego 2013 do 28 lutego 2014 roku, obejmował działaniami 96 pracowników firmy.

Instytucją Pośredniczącą II stopnia w realizacji projektów systemowych na poziomie wojewódzkim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

www.efs.gov.pl

EFS

 

Skontaktuj się z nami

Dział Personalny

tel. 32 788 51 86
fax 32 203 93 56

Współpraca
Przyjazna Rekrutacja